تبسم دانایی
قالب وبلاگ

پرسش:

ذبح شرعی چگونه است؟ و آیا در هنگام ذبح شکستن مهره گردن و قطع کردن نخاع جایز است؟

پاسخ:

در ذبح شرعی چند شرط معتبر است:
1) ذابح باید مسلمان باشد و ناصبی و دشمن اهل بیت نباشد.
2) ذبح با کارد آهنی انجام شود. (بعضی از مراجع ذبح با استیل را هم جایز می دانند).
3) جلو بدن حیوان در موقع ذبح رو به قبله باشد.
4) در موقع ذبح نام خدا برده شود.
5) حیوان پس از ذبح حرکتی کند و لو با تکان دادن دم خود، برای اینکه معلوم شود زنده بوده و به وسیله ذبح جان داده است.
6. برای ذبح باید اوداج اربعه (مری، نامی، و دورگ کلفت اطراف آن) از قسمت زیر بر آمدگی گلو به طور کامل بریده شود و به نظر برخی از مراجع جایز نیست که قبل از خروج روح از بدن حیوان مهره پشت گردن بریده و سر از بدن حیوان جدا شود. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2591 و 2594)

پرسش:

اگر موج دریا ماهی را به خشکی بیندازد آیا خوردن آن ماهی جایز است؟

پاسخ:

اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیاندازد، یا آب فرو رود ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2616)

پرسش:

کسی که ماهی را صید می‌کند حتماً باید مسلمان باشد تا ماهی حلال گردد؟

پاسخ:

کسی که ماهی را صید می‌کند، لازم نیست مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده.‌ (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2617)

پرسش:

ذبح با دستگاههای برقی چگونه است؟

پاسخ:

در صورتی که شرایط ذبح رعایت شود به نظر بسیاری از فقها اشکال ندارد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج 1، س1350 و ر.ک: استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 2، س 1199 و ر.ک: جامع المسائل آیت الله صافی گلپایگانی، ج 2، س 2009)

پرسش:

ملاک حلیت ماهیان فلس دار بودن آنهاست حال چنانچه بوسیله تغییرات ژنتیکی در ماهیان بدون فلس، تبدیل به ماهی فلس دار کردند آیا این ماهی حلال است یا خیر؟

پاسخ:

بلی وقتی موضوع حلیت ماهی فلس دار بودن باشد، اگرچه بر اثر تغییرات ژنتیکی این علامات ظاهر شود حکم به حلیت آن می‌شود و چه بسا ماهیهائی که اکنون فلسدار یا بیفلس هستند در گذشته نوع دیگری بوده‌اند و بر اثر تغییرات در نسل آنها به صورت فعلی در آمده‌اند موارد تبدیل موضوع در فقه فراوان است تبدیل شراب به سرکه ـ سگ به نمک ـ عذره به خاک و... (ر.ک: استفتائات آیت الله مکارم، ج 1، ص 280)

پرسش:

آیا بواسطه ذبح حیوان نجاستخوار پاک می‌گردد؟

پاسخ:

حیوانی که نجاستخوار شده، اگر به دستوری که در شرع معین نموده‌اند آن را استبراء نکرده باشند، بعد از سر بریدن گوشت آن حلال نسیت. (توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2583)

پرسش:

در چه صورتی حیوان با شکار کردن پاک و حلال می‌شود؟

پاسخ:

حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید. با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، 2585)

پرسش:

اگر می‌شود لطفاً دستور ذبح شتر را بیان فرمائید؟

پاسخ:

اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد، باید با پنج شرطی که برای سر بریدن حیوان و در رساله آمده، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2595)

پرسش:

اگر کسی شکاری را با سگ غصبی یا اسلحه غصبی انجام دهد آیا شکار حلال است؟

پاسخ:

بله شکار حلال است و مال خود او می‌شود ولی گذشته از اینکه گناه کرده باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2604)

پرسش:

در چه صورتی اگر ماهی را صید کنیم پاک و حلال می‌شود؟

پاسخ:

اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است، و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2615)

پرسش:

آیا خوردن ملخ حلال است؟

پاسخ:

بلی، اگر ملخ را با دست یا بوسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن حلال است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2622)

پرسش:

اگر انسان نسبت به ذبح شرعی شک داشه باشد آیا اصل بر صحت است یا فساد؟

پاسخ:

آنچه در بازار مسلمین، به عنوان ذبیحه مسلم فروخته می‌شود محکوم به طهارت و حلیت است مگر اینکه کسی یقین کند که خلاف طریق شرعی ذبح شده است. (ر.ک: استفتائات جدید امام خمینی (ره)، ج 3، ص 498، س 13)

پرسش:

آیا می‌توان گاو را قبل از ذبح کردن به وسیله چوب یا سنگ یا چکش با زدن به سرش بی حس کرد و سپس آن را ذبح کرد؟

پاسخ:

حیوان اگر در موقع ذبح کردن جان داشته باشد، با ذبح کردن حلال می‌شود، ولی زدن حیوان برای بی حس کردن آن جایز نیست.‌ ( ر.ک: استفتائات حضرت امام (ره)، ص 496، س 7)

پرسش:

لطفاً حکم گوشتهائی که از بلاد کفر و کشورهای خارجی وارد می‌شود را بیان فرمائید؟

پاسخ:

گوشتهائی که از بلاد کفر می‌آورند اگر شخصی احتمال بدهد که وارد کننده مسلمان احراز ذبح شرعی آنرا کرده و در دسترس مسلمانان قرار دارد محکوم به حلیت است و تشخیص موضوع با خود مقلّد است. (استفتائات حضرت امام (ره)، ص 502، س 23)

پرسش:

برای حلیت حیوان حلال گوشت که با اسلحه شکار می‌شود چه شرایطی لازم است؟

پاسخ:

اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط حلال و بدنش پاک است:
1) اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد و یا مثل نیزه و تیر، تیز باشد، که بواسطه تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند.
2) کسی که شکار می‌کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد.
3) اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد، و اگر مثلاً جائی را نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است.
4) در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولی چنانچه فراموش شود اشکال ندارد.
5) وقتی به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام می شود. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2901)

پرسش:

اگر سگ شکاری حیوان حلال گوشتی را شکار کند چه شرایطی لازم است تا با مراعات آن گوشت آن شکار حلال گردد؟

پاسخ:

اگر سگ شکاری حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: 1) سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستد برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کند بایستد.
2) صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند خوردن آن حیوان حرام است.
3) کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان باشد.
4) وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد.
5)‌‌ شکار بواسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کرده باشد حلال نیست، همین طور اگر از ترس بمیرد حلال نیست.
6)‌‌‌‌‌کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده، باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2609)

پرسش:

آیا حیوان اهلی حلال گو شت مانند گوسفند که فرار کرده، با شکار حلال می‌شود؟

پاسخ:

حیوان حلال‌گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال گوشت وحشی که بواسطه‌ تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، م 2584)

 

 

 

خوردنی ها

 

پرسش:

خوردن پرندگانی چون شاهین و پرستو و هدهد چه حکمی دارد؟

پاسخ:

خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه می‌باشد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2624).

پرسش:

کدام نوعی از آبزیان حلال و کدام نوع از آنها حرام است؟

پاسخ:

گوشت ماهیانی که فلس دار هستند و میگو حلال و بقیه جانوران دریائی حرام گوشتند و نسبت به حیوانات حلال گوشت غیر دریائی به ترجمه تحریرالوسید ج 2، کتاب اطعمه اشربه مسائل 5 و 6 و 7 مراجعه فرمائید.

پرسش:

می‌دانیم اگر ماهی در آب بمیرد حرام می‌شود این در حالیست که گرفتن ماهی با تور بعضاً تعداد زیادی ماهی در تور درون آب تلف می‌شوند، اینگونه ماهیها چه حکمی دارد؟

پاسخ:

به نظر مرحوم امام (ره)، اینگونه ماهیها حرام هستند ولی به نظر مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره)، و برخی دیگر از فقها اگر ماهی پس از افتادن در تور بمیرد پاک و حلال است. به نظر مرجع خود رجوع فرمائید. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ج 2، م 2615)

پرسش:

استفاده از طعام دیگران با تعارف یا بدون تعارف در حالی که نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که صاحب آن راضی است یا نه جایز است؟

پاسخ:

چنانچه از ظاهر حال دوستان، رضایت به استفاده از غذای آنها حاصل شود مانعی ندارد مگر آنکه بدانیم ظاهراً تعارف می‌کند و قلباً رضایت ندارد و در منزل خویشان و اقوامی که اجازه می‌دهند انسان وارد شود استفاده از خوراکی ‌هائی که در اختیار انسان می‌گذارند مانعی ندارد. (ر.ک: تحریر الوسیله امام، ج 2، ص169، م 28 و 29)

پرسش:

خوردن میوه درختی که در مسجد رشد کرده است و یا خوردن عسلی که بر روی درخت مسجد است چه حکمی دارد؟

پاسخ:

استفاده از میوه برای عموم تابع نوع وقف درخت است و فرقی بین مساجد نیست و اما خوردن عسل زنبوری که ملک کسی نیست اشکال ندارد. (ر.ک: استفتائات رهبری، ج 1، ص 127)

پرسش:

آیا می‌توانیم در کشور‌های خارجی در رستورانهایی که آشپز و پیشخدمتها مسیحی هستند، غذاهای غیر گوشتی مثل سبزیجات و ماهی و تخم مرغ بخوریم یا نه؟

پاسخ:

اگر یقین به ملاقات آنها با رطوبت به بدن کافر باشد نجس است و نباید بخورید. (استفتائات امام(ره)، ج2، ص508.)

پرسش:

کم خوردن شراب، مثل یک قاشق آن برای بدن ضرر ندارد و عقل را هم ضایع نمی‌کند، لطفاً بفرمائید که چرا اسلام حتی یک ذره آن را حرام می‌داند؟

پاسخ:

ملاک در این حکم اسلامی، تنها ضرر نیست. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 510)

پرسش:

آب جوئی که الکل ندارد و مست کننده نیست، خوردن آن جایز است یا نه؟

پاسخ:

آب جو که در عربی به آن فقاع گفته می‌شود حرام است، هر چند به نحوی الکل آن را گرفته باشند. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 510)

پرسش:

اگر قسمتی از گوشت بدن حیوان زنده حلال گوشت را ببریم آیا جایز است آن را بخوریم؟

پاسخ:

اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نماید، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‌باشد.‌ (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2625).

پرسش:

لطفاً حکم پختن کشمش بهمراه غذا را بیان فرمائید؟

پاسخ:

باد کردن کشمش و جوش آمدن آن در غذا موجب حرمت آن نیست. بلی به نظر آیت الله بهجت، خوردن آن محل اشکال است. (توضیح المسائل مراجع، ص114)

پرسش:

چیدن میوه از باغ دیگران برای خوردن در همان محل بدون اجازه از صاحب آن آیا حلال است یا خیر؟

پاسخ:

اگر درخت میوه در سر راه رهگذر قرار داشته باشد می‌تواند در حال عبور از خیابان، از میوه آن درخت برای خوردن در همانجا استفاده کند. به شرط آنکه از حد سیری و احتیاج تجاوز نکند. (استفتائات امام (ره)، ج 2، ص 510)

پرسش:

چند چیز از حیوان حلال گوشت حرام است لطفاً بیان فرمائید؟

پاسخ:

پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است: 1) خون 2) فضله 3) نری 4) فرج 5) بچه‌دان 6) غدد که آن را دشول می‌گویند 7) تخم که آن را دنبلان می‌گویند. 8) چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود می‌باشد. 9) مغز حرام که در میان تیره پشت است. 10) پی که در دو طرف تیره پشت است. 11) زهره دان 12) طحال 13) مثانه 14) حدقه چشم 15) چیزی که در میان سم است و به آن ذات الاشاجع می‌گویند. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2926)

پرسش:

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است و خوب است رعایت کنیم را بیان فرمائید؟

پاسخ:

چند چیز در غذا خوردن مستحب است: 1) هر دو دست را پیش از غذا بشوئید.2) بعد از غذا دستان خود را بشوئید. 3) میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد. 4) اول غذا بسم الله بگویید.5) با دست راست غذا بخورید. 6) با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورید. 7) اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. 8) لقمه را کوچک بردارید. 9) سر سفره زیاد بنشینید و غذا خوردن را طول بدهید. 10) غذا را خوب بجوید. 11) بعد از غذا حمد خدا را بجا آورید. 12) انگشتان را بلیسید. 13) بعد از غذا خلال کنید. 14) آنچه بیرون سفره می‌ریزید را جمع کرده و بخورید. 15) در اول روز و اول شب غذا بخورید و در بین روز و بین شب غذا نخورید. 16) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابید و پای راست را روی پای چپ بیندازید. 17) در اول غذا و آخر آن نمک بخورید. 18) میوه را پیش از خوردن با آب بشوئید. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2636)

پرسش:

در آب آشامیدن چند چیز مستحب و مکروه است؟

پاسخ:

در آشامیدن آب چند چیز مستحب است: 1- آب را به صورت مکیدن بیاشامد. 2- در روز ایستاده آب بخورد. 3- پیش از آشامیدن آب بسم الله و بعد از آن الحمدالله بگوید. 4- به سه نفس آب بیاشامد. 5- از روی میل آب بیاشامد. 9- بعد از آشامیدن آب حضرت اباعبدالله ـ علیه السّلام ـ و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید. و در آشامیدن آب چند چیز مکروه است: 1- زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب. 2- در شب به حال ایستاده آب خوردن. 3- با دست چپ نوشیدن آب 4- از ظرف شکسته آب نوشیدن. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2638-2639)

پرسش:

اگر حیوانی نجاست خوار باشد آیا گوشتش هم نجس است یا خیر؟

پاسخ:

بلی اگر حیوان عادت به خوردن مدفوع انسان پیدا کند بول و سرگین آن نجس و خوردن گوشت و شیر آن حرام و در حیوانات تخم گذار مانند مرغ، خوردن تخم آنها نیز حرام است. (ر.ک: تحریر الوسیله امام، ج 2، ص 159، م 17)

پرسش:

اگر به مرغ خانگی، گوشت و استخوان کوبیده شده نجس بخورانیم، گوشت و تخم مرغ آن حرام می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

خیر گوشت و تخم مرغ مذکور پاک است و حلال می‌باشد. (ر.ک: استفتائات جدید آیه الله مکارم شیرازی، ج1، ص 25، س 35)

پرسش:

خوردن سرگین، خلط و آب دماغ چه حکمی دارد؟

پاسخ:

خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و احتیاط واجب آن است که از خوردن چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند، ولی اگر پاک باشد و مقداری از آن با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2627)

پرسش:

خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهدا ـ علیه السّلام ـ چه حکمی دارد؟

پاسخ:

خوردن کمی از تربت سیدالشهدا ـ علیه السّلام ـ برای شفا و خوردن گِل داغستان و گِل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص2628)

پرسش:

غذا خوردن از سر سفره‌ای که بر روی آن جام شراب می‌گذارند چه حکمی دارد؟

پاسخ:

سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند،‌ اگر انسان یکی از آنان حساب شود بنابر احتیاط واجب نباید نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2634)

پرسش:

اگر گرسنه‌ای را دیدیم که از فرط گرسنگی در شرف موت است کمک کردن ما به او چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات می‌دهد. (ر.ک: توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2635)

پرسش:

در غذا خوردن چند چیز مکروه است؟‌

پاسخ:

چند چیز در غذا خوردن مکروه است: 1ـ در حال سیری غذا خوردن 2- پرخوردن 3- نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن 4ـ خوردن غذای داغ 5ـ بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چیز دیگر شدن 6ـ پاره کردن نان با کارد 7- گذاشتن نان زیر ظرف غذا 8- پاک کردن گوشتی که بر استخوان چسپیده به طوری که چیزی در آن نماند. 9- پوست کندن میوه 10- دور انداختن میوه پیش از آنکه آن را بخورید. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ص 2637)

 

تحقیق و گزینش : غلام سخی علیزاده

منبع:

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

(نرم افزار پاسخ)

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
لینک های مفید
امکانات وب


ایران رمان