قوارع القرآن را توضیح دهید؟

قوارع  جمعِ قارعه از مادة «قرع» به معنای کوبیدن و کوفتن است و به کوبه و تازیانه «مِقَرعَهَ» و کوبنده را «قارع» گویند. و از آن جهت قیامت را «قارعهَ» گویند که با گرفتاری هایش جهان و مردم را می کوبد.[1]
از این رو تعدادی از سور و آیات قرآن (سورة معوذتین، سورة یاسین، آیه الکرسی، آیات آخر سورة بقره) قوارع یعنی کوبندگان نامیده شده اند؛ چرا که خوانندة این سور و آیات با تمسک به این آیات و سور در پناه و حمایت خداوند متعال قرار می گیرند و شیطان به واسطة این آیات وسور کوبیده و از بین می رود.[2]
--------------------------------------------
پی نوشت ها:
 [1]. ابن منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408 هـ .ق، ج 11، ماده قرع.
[2]. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ترجمة سید مهدی حائری قزوینی، تهران، انتشارات سپهر، چاپ اول، 1363، ج 1، ص200.

/ 0 نظر / 34 بازدید